Ib tus neeg ntawm tsib tus neegnyob hauv teb chaws Meskas txais tau kev kho dawb los sis ntawm tus nqi duav roos kho mob pheej yig los ntawm Medicaid, ib qhov khoos kas tswj xyuas hauj lwm los ntawm nom tsoom hwv teb chaw thiab hauv xeev los ntawm lub xeev raws li nom tsoom hwv cov lus qhia. Txhua lub xeev muaj cov kev cai sib txawv txog qhov leej twg yog tus uas tsim nyog tau txais Medicaid thiab yuav mus thov zoo li cas.

Koj tuaj yeem thov tau Medicaid txhua lub sij hawm thiab yuav tsum tau muaj cov ntaub ntawv pov thawj uas tsim nyog, muaj suav nrog pej xeem txoj cai, chaw nyob, hnub nyoog, nyiaj khwv tau thiab cov ntaub ntawv, thiab cov nqi them kho kho mob los sis kev xiam oob qhab.Rov txiav txim dua kev tsim nyog kom thiaj li ua taumus tas li.Yog tias koj tsim nyog, koj tuaj yeem muaj ob qhov Medicare thiab Medicaid.

Koj Yuav Tsum Tau Paub Dab Tsi Txog Yuav Ua Li Cas Thiaj Tsim Nyog Thiab Thov Medicaid

 • Kev pab them nqi kho mob dawb los yog tus nqi qis: Kev pab them nqi kho mob dawb los yog tus nqi qis raucov pej xeem nyob hauv Teb Chaws Meskas  nyog rau cov neeg txom nyem, cov neeg xiam oob qhab, qee tus neeg uas tau txais txiaj ntsig Medicare, thiab lwm tus neeg uas tsis muaj peev xwm them qhi is saws laws kho mob
 • Lub xeev cov kev cai: Medicaid yog ib qhov kev sib koom hauv nom tsoom hwv thiab lub xeev qhov khoos kas kho mob, tiam si txhua lub xeev muaj tag nrho lub luag hauj lwm los tswj xyuas hauj lwm ntawm qhov khoos kas thiab muaj cov kev cai sib txawv txog kev tsim nyog rau thiab mus thov Medicaid.Mú tshawb nrhiav yog tias koj tsim nyog thiab xav mus kawm txog qhov mus  thov los ntawm kev hu tiv taujLub Xeev Qhov Khoos Kas Medicaid.
 • Tsis muaj hnub mus tso npe tseeb meej: Koj tuaj yeem mus thov Medicaid rau txhua lub sij hawm. Koj yuav tsum tau muab pov thawj txog koj kev tsim nyog thuam kom mus thov, thiab tseem tab tom muaj kev hloov pauv/rov txiav txim dua txog qhov dej num, pheej yog ib xyoo ib zaug, los sis yog tias koj muaj kev hloov pauv txog nyiaj txiag los sis koj hloov mus nyob rau lwm lub xeev.

Medicad Yog Dab Tsi?

Medicaid yog ib qhov kev sib koom rau hauv nom tsoom hwv thiab lub xeev qhov khoos kas kho mob uas muab kev pab cuam them nqi kho mob rau cov tsev neeg pluag, cov poj niam cev xeeb menyuam uas tsim nyog thiab cov me nyuam, thiab cov neeg uas tau txais Nyiaj Muas Noj (Supplemental Security Income) (SSI).

Cov xeev, ua lawv raws li nom tsoom fwv cov lus qhia, tswj xyuas cov khoos kas Medicaid thiab muab cov kev xaiv kom thiaj nthuav dav Medicaid kev pab them nqi kho mob.Piv txwv li, lub xeev tuaj yeem muab cov kev pab them nqi kho mob Medicaid rau cov neeg ntiag tug uas leej twg tau txais cov kev pab cuam rau tom tsev thiab hauv zej zos, cov me nyuam yaus tau kev yug saib xyuas zoo, thiab cov neeg laus uas muaj nyiaj txiag khwv tau los sis tsawg tshaj ntawm 133 % los ntawm nom tsoom hwv cov khoom (federal poverty level) (FPL). qhov 2021 FPL yog $12,880 rau cov neeg ntiag tug thiab $17,420 rau tsev neeg uas muaj ob leej neeg.

Ua Li Cas Koj Thiaj Li Tsim Nyog Rau Medicaid?

To tsim nyog rau Medicaid, koj yuav tsum tau ua raws lis cov ntaub ntawv tseev kom koj ua kom tsim nyog thia los mus:

 • Cov neeg pej xeem nyob hauv xeev uas tau txais txiaj ntsig Medicad
 • Cov neeg pej xeem Teb Chaws Meskas los sis cov neeg pej xeem tso cai tuaj nyob teb, dua ntawm qhov muaj nyiaj txiag kom tsim nyog raws li qhov yuav tsum ua tau

Muaj nyiaj txiag txaus txiaj ntsig rau Medicaid feem ntau yog saib xyuas los ntawm Tag Nrho Cov Nyiaj Khwv Tau Uas Tau Hloov Kho (MAGI), qhov kev them se rau cov nyiaj khwv tau thiab sib them se nrog neeg txheeb zeMuaj qee tus neeg uas nws dig muag, xiam oob qhab, los sis muaj hnub nyoog li 65 xyoo los sis laus tshaj saus tuaj yeem muaj nyiaj txiag tsim nyog rau Medicaid los ntawm kev siv cov kev qhia nyiaj txiag khwv tau ntawm qhov khoos kas SSI, yog yam ntawm Xaus Saus cov tswj hauj lwm Social Security Administration (SSA)

Cov neeg uas nyob rau hauv pab pawg uas tsis tseev kom Medicaid lees paub cov nyiaj khwv tau.Dua ntawd, qhov kev tsim nyog yog los ntawm kev mus tso npe rau hauv lwm qhov khoos kas.Piv txwv:

 • Qhov khoos kas kho mob khees xaws ncauj tsev me nyuam thiab lub mis thiab kev tiv thaiv kab mob
 • Cov me nyuam yug muaj feem ntau tsim nyog rau Medicaid thaum tau sib tham ua kev cog lus kom tau yug tus me nyuam raws li txoj cai SSA
 • Cov neeg hluas uas leej twg tau lees txais los yug saib xyuas, txawm tias yuav nyob ntawm qib them nyiaj hli twg

Lub xeev kuj tuaj yeem tsim ua ib qhov khoos kas kho mob rau cov neeg uas muaj nyiaj txiag siab xav tau kom tsim nyog rau lwm yam ntawm Medicaid.Cov xeev tso cai rau koj tshwj koj cov nyiaj kho mob los ntawm koj qhov nyiaj uas khwv tau kom thiaj tsim nyog rau Medicaid.

Cov kev tseev kom yuav tsum tau ua kom tsim nyog rau Medicaid ntawm lub xeev muaj tsawg tshaj ntawm qhov khoos kas SSI.Cov no hu hais tias 209(b), thiab lawv yuav tso cai rau siv tsawg me ntsis mus rau ntawm qib theem uas cov nyiaj khwv tau kom tsim nyog rau hauv pab pawg uas cov neeg xiam oob qhab, cov neeg dig muag, los sis muaj hnub nyoog li (65 xyoo los sis laus tshaj rov sau).

Vim yog ib lub xeev muah cov kev cai sib txawv txog kev tsim nyog thiab kev yuav mus thov zoo li cas, koj yuav tsum tau hu mus rau koj qhov  Medicaid Huav Xeev qhov khoos kas mus tshawb nrhiav yog tias koj tsim nyog rau. Ib qhov zoo chaw los mus pib saib txog koj cov nyiaj khwv tau hauv xeev thiab cov ntaub ntawv ntawm qhov ntau tshaj law.

Leej Twg Tsis Tsim Nyog Rau Medicaid?

Ib feem tsib tus neeg Meskas muaj Medicaid them nqi kho mob rau. Cov neeg tsis tsim nyog yog:

 • Cov neeg uas muaj nyiaj txiag khwv tau siab tshaj ntawm qhov uas tsis muaj los ntawm lub xeev ntawm qhov chaw uas lawv nyob. Cov kev txwv no sib txawv ntawm cov xeev tiam si ua ruj tshaj ntawm cov xeev uas nww twb tua ua dua los lawm tsis txhob mus xaiv kev nthuav dav Medicaid kev pab them nqi kho mob los ntawm Txoj Cai Saib Xyuas Mob Ntawm Tus Nqi Haum (Affordable Care Act) (ACA).
 • Cov neeg uas leej twg tsis yog Meskascov pej xeem los sis tsis ua raws li cov ntaub ntawv yuav tsum tau ua raw li txoj cai, chaw nyob kav mus ib txhis
 • Cov neeg uas leej twg tau tsim nyog ua ntej tiam si ho hloov paub lawm; piv txwv li, lawv tsi yug me nyuam mus ntxiv lawm,  lawv cov nyiaj khwv tau los siab tshaj tuaj ntawm kev ua hauj lwm los sis qhov khoom plig/yuav cuab yeej cuab tam, los sis lawm tau mus nyob rau ib lub xeev uas muaj cov kev tseev kom ua tau kom tsism nyog sib txawv.
 • Cov neeg uas leej twg tsis ceeb toom hais qhia tshaj tawm txog cov kev hloov pauv ncav raws sij hawm (pheej yog li hauv 30 hnub) los sis cov neeg uas tsis tsub sij hawm txuas rau tej zaum yuav tsis muaj cai los txis lawv cov txiaj ntsig ntxiv mus.Raws lis nom tsoom hwv txoj cai, koj muaj 90 hnub los mus hais rau koj lub chaw ua hauj lwm Medicaid nrog rau tag nrho cov ntaub ntawv tseev kom yuav tsum tau ua tom qab koj tau poob cov kev pab them nqi kho mob.

Koj Puas Tau Hnov Txog Medicaid thiab Medicare?

Hnov lawm.Qhov no paub zoo raws li kev tsim nyog, thiab feem ntau ntawm koj cov nqi kho mob uas tau kev pab them nqi. Medicareyog yam uas muab saib zoo li qhov is saws las tuav pov hwm xub thawj ( tswj li koj muaj cov kev pab them nqi duav roos los ntawm pab pawg tswv hauj lwm0, thiab Medicaid yog tus neeg los mus pab them nqi tom qab ntawd..

Medicaid them tom qab Medicare, cov khoos kas pab pawg tswv hauj lwm, thiab is saws las Medicare Supplement (Medigap) tau pab them tag lawm.Sau cim cia: Yog tias koj tsim nyog rau Medicaid thiab koj cov nyiaj khwv tau/xwm txheej tsis tuaj yeem hloov paub tau, koj tsis yuav tas tsub is saws las tuav pov hwm ntxiv.

Medicaid pab rau Medicare cov neeg txais txiaj ntsig nrog rau nqi is saws las tuav pov hwm thiab siv nrog them nqi Medicare. Tsis tas li ntawd, nws ua ntau cov kev pab cuam rau lawv txog cov txiaj ntsig uas tsis tau kev pab them nqi los ntawm Medicare, zoo xws li kev pab rau qhov kev xav tau mus sij hawm ntev, qee yam tshuaj, los sis iav qhov muag.

Yog tias koj, yog ib tus neeg uas tau txais txiaj ntsig los ntawm Medicare, ces koj yuav tsim nyog rau Medicaid thiab, koj ib txwm tsim nyog rau Kev Pab Ntxiv, ib qhov khoos kas Medicare los pab them cov nqi tshuaj zoo xws li kev kho mob zoo tshaj, cov kev sib koom nrog them nqi, thiab cov nqi them tshwj tseg.

Muaj qee lub xeev thiab cov khoos kas phiaj xwm kho mob ua cov phiaj xwm Medicare-Medicaid rau cov neeg uas pauv leej nyob rau hauv cov khoos kas los uas kom nws yooj yim me ntsis kom txias tau c ov kev pab cuam raws li lawv qhov kev xav tau.

Raws li txhua qhov hauj lwm uas cuam tshuam txog Medicaid, thov hu tiv tauj rau chaw ua hauj lwm ntawm koj lub xeev kom tau kev pab.

Koj Yuav Tsum Tau Paub Dab Tsi Kom Thiaj Li Thov Tau Rau Medicaid?

Yog tias koj tsis paub tseeb seb puas  tsim nyog rau Medicaid, tiam si koj tuaj yeem txaus nyiaj txiag rau ntawm koj lub xeev, koj yuav tsum tau thov.  Koj tuaj yeem tsim nyog khom vam txog ntawm koj tsev neeg qhov nyiaj khwv tau, seb koj tsev neeg ho loj npaum li cas, hnub nyoog, los sis kev xiam oob qhab.

Thov rau Medicaid los ntawm cov Taj Laj Is Saws Las Kho Mob los sis ncaj qha mus rau kj qhov Medicaid qhov chaw ua hauj lwm hauv xeev.Ntau cov kev tso npe Medicaid tau txais lawv cov txiaj ntsig Medicaid los ntawm cov phaij xwm tswj xyuas kev kho mob uas tau cog lus rau lub xeev.Koj yuav tau kev cob qhia txog qhov kev yuav mus thov ib zaug ntxiv kom nkag tau mus rau koj lub xeev tus vas sab, los sis hu tiv tauj mus rau koj lub chaw ua hauj lwm muab kev pab cuam hauv lub xeev.

Yuav tau npaj koj tej ntaub ntawv los mus thov Medicaid kom hais qhia tawm txog koj qhov kev txaus txiaj ntsig rau qhov kev thov. Koj yuav tsum txais tau los lus teb rau hauv 45 hnub los sis ntev tshaj yog tias koj yog tus neeg xiam oob qhab.Yog tias koj cov ntaub ntawv thov ho tsis tau lees txais,  koj yuav txais ib cov lus ceeb toom qhia txog qhov tsis lees txais thiab cov lus qhia txog yuav mus thov rov txiab txim duam zoo li cas.

Muab cov ntaub ntawv sau cia kom zoo (muab theej tseg) koj siv los mus ua tiav koj cov ntaub ntawv thov. Koj tej zaum yuav tau muab dua lawv los sis qhia cov kev hloov pauv tshiab thaum koj npaj los sib koom nrog/rov txiav txim dua, cia nyob ntawm koj qhov khoos kas Medicad ntawm lub xeev.Yuav tau npaj los ua cov ntaub ntawv no:

 • Daim ntawv pov thawj hnub yug los sis daim ntawv tsav tsheb
 • Daim ntawv pov thawj neeg pej xeem
 • Daim ntawv pov thawj koj qhov chaw nyob
 • Cov ntaub ntawv tag nrho txog cov nyiaj txiag khwv tau thiab cov cuab yeej khoom vaj tse los sis lwm cov ntaub ntawv
 • Cov ntaub ntawv txog nyiaj them nqi kho mob
 • Cov ntaub ntawv pob thawj txog koj kev xiam oob qhab, yog tia koj muaj
 • Daim npav ID is saws las, yog tias koj muaj

Tsis tas tos mus thov rau. Tsis zoo xwa li Medicare, tsis muaj kev txwv los sis ncua sij hawm qhib mus tso npe, li ntawd ces koj tuaj yeem ua ntawv thov rau txhua lub sij hawm. Zoo tshaj ces koj kuj sim ua ntawv thob seb ho zoo li cas thiab txawm tias tsis kam lees txais los tseem yuav zoo tshaj qhov uas koj tsis siv zog ua. Qhov ua kev txwv thiab rov txiav txim dua kom paub tseeb seb puas tsim nyog yuav siv sij hawm ntev li 12 lub hli yog qhov tsawg tshaj. Muaj qee lub xeev tseev kom rov txiav txim dua rau txhua sij hawm mus tas li, tiam si txhuas qhov teeb meem, koj yuav tsum tau hais ceeb toom qhia txog txhua qhov kev hloov pauv ntawm koj qhov hauj lwm yeem ntxov twb yeem zoo, thiab yuav sij sij hawm ntev mus li 30 hnub.

Txhaum koj paub tseeb tias txaus txiaj ntsig tau txais Medicaid, ces koj cov kev pab them nqi kho mob muaj nuj nqi txij thaum hnub koj mus ua ntawv xa thov los sis thawj hnub ntawm lub hli uas koj xa ntawv mus rau. Cov txiaj ntsig yuav raug them rov qab rau peb lub hli ua ntej thaum koj ua ntawv thov rau yog tias koj twb tau tsim nyog rau hauv ncua sij hawj ntawd.

Kev pab them nqi yuav tau nres rau thaum lub hli kawg uas koj tsis ua raws li cov kev tseev kom yuav tsum tau ua mus ntxiv lawm.

Yog tias koj muaj lus nug dab tsi  los sis xav ntsuam xyuas rau koj cov ntaub ntawv thov, hu tiv tauj mus tau koj qhov khoos kas Medicad hauv xeev ncaj qha. Teeb ib tus as khauj nrog rau qhov chaw ua hauj lwm/koom haum uas tswj xyuas hauv lwm hauv qhov khoos kas hauv xeev.

Txawm tias koj tuaj yeem nkag tau mus rau hauv koj cov ntaub ntawv thov los ntawm lub xeev ib tus vas sab, cov chaw ua hauj lwm hauv lub nroog zej zos thiab cov chaw ua huaj lwm tuaj yeem pab koj kiag ntawm kev sib ntsib tib neeg los sis kev hu xov tooj.

Txais Kev Pab Ntawm Medicaid
Medicare Chaw Ua Hauj Lwm Hauv Xeev Qhov Nyiaj Txwv Khwv Tau Ntawm Medicaid Medicaid Tus Nqi Siab
Alabama Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Alaska Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $22597
Muaj txij nkawm lawm: $30444
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $38291
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $46138
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $53985
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $61832
$0
Arizona Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Arkansas Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
Mus txog li 5 % ntawm tsev neeg qhov nyiaj khwv tau
California Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Colorado Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Connecticut Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Delaware Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Florida Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Georgia Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $33568
Muaj txij nkawm lawm:$45,226
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $56885
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $68543
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $80201
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $91860
$0
Hawaii Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $20787
Muaj txij nkawm lawm: $28010
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $35232
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $42454
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $49676
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $56,898
$0
Idaho Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Illinois Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18755
Muaj txij nkawm lawm: $25268
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $31782
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $38295
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $44809
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $51323
$0
Indiana Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $16971
Muaj txij nkawm lawm: $22930
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $28888
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $34,846
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $40805
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $46763
Mus txog li 5 % ntawm tsev neeg qhov nyiaj khwv tau
Iowa Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
Mus txog li 5 % ntawm tsev neeg qhov nyiaj khwv tau
Kansas Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Kentucky Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Louisiana Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Maine Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Maryland Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Massachusetts Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Michigan Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
Mus txog li 5 % ntawm tsev neeg qhov nyiaj khwv tau
Minnesota Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Mississippi Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Missouri Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Montana Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $13590
Muaj txij nkawm lawm: $18310
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $23030
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $27750
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $32470
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $37190
Mus txog li 5 % ntawm tsev neeg qhov nyiaj khwv tau
Nebraska Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Nevada Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
New Hampshire Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
New Jersey Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
New Mexico Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
New York Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
North Carolina Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
North Dakota Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Ohio Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49,463
$0
Oklahoma Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Oregon Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Pennsylvania Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Rhode Island Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
South Carolina Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $13590
Muaj txij nkawm lawm: $18310
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $23030
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $27750
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $32470
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $37190
$0
South Dakota Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Tennessee Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Texas Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $26909
Muaj txij nkawm lawm: $36254
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $45600
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $54945
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $64291
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $73637
$0
Utah Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Vermont Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Virginia Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Washington Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
West Virginia Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Wisconsin Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Wyoming Tseem tsis tau muaj txij nkawm: $18075
Muaj txij nkawm lawm: $24353
Muaj txij nkawm lawm, 1 tus me nyuam: $30630
Muaj txij nkawm lawm, 2 tus me nyuam: $36908
Muaj txij nkawm lawm, 3 tus me nyuam: $43186
Muaj txij nkawm lawm, 4 tus me nyuam: $49463
$0
Medicare Cov Ntaub Ntawv
Tus link cov ntaub ntawv Koj tuaj yeem txais kev pab tau zoo li cas
Healthcare.gov Plan Finder Qhov no yog nom tswv ib tus vas sab tsim los pab rau koj nrhiav cov phiaj xwm kho mob ntawm tus kheej uas nyob sab nraud ntawm kiab Khw Is Saws Las Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv (Health Insurance Marketplace)e. Cov khoos kas no tuaj yeem muaj chaw nyob hauv lub kiab khw, tiam si qhov no ua cov kev xaiv txhab ntxiv rau.
Kev Pab Hauv Zej Zos rau Healthcare.Gov Nrhiav kev pab hauv zej zos kom paub tseeb txog cov phiaj xwm kiab khw.
Cov Tsev Ua Kev Pab Cuam Medicare thiab Medicaid Xav mus kawm paub ntau ntxiv txog Medicaid kev pab them nqi duav roos thiab qhov kev tsim nyog los mus thov rau qhov khoos kas is saws law kho mob rau cov neeg txom nyem.
Qhov Khoos Kas Medicare Medicaid Kev Sib Pab Qhov Khoos Kas Medicare Medicaid Kev Sib Pab muab cov kev pab cuam rau ob qhov khoos kas pab dawb tsis cais leej twg. Cov neeg ua hauj lwm pab dawb tau kev lees txais los mus teb cov lus nug, daws cov teeb meem, thiab pab rau tib neeg los mus nkag siab txog lawv cov kev xaiv rau qhov phiaj xwm.
The Lub Tsev rau Medicaid thiab CHIP Cov Kev Pab Cuam Lub Tsev Hauj Lwm Medicaid thiab CHIP Cov Kev Pab Cuam (CMCS) ua hauj lwm ze rau kev phooj ywg hauv lub xeev, zoo raws li cov chaw ua kev pab cuam, cov tsev neeg, thiab lwm cov keb pab txhawb uas muaj feem tshuam, kev hloov tshiab, thiab cov khoos kas pab them nqi kho mob duav roos zoo.

Cov Nqe Lus Uas Nquag Teb Cov Los Nug

Qhov kev txawv ntawm Medicare thiab Medicaid yog dab tsi?

Medicare ces yog ib qhov khoos kas is saws las tuav pov hwm kho mob. Daim ntawv sau nqi kho mob yog tau kev them nqi los ntawm cov nyiaj ntseeg siab uas yog qhov los pab them nqi dauv roos tau them tag mus rau hauv. Nws tsuas yog ua hauj lwm pab cuam rau cov neeg uas muaj hnub nyoog laus tshaj 65 xyoo, txawm txias lawv cov nyiaj khwv tau ntau los tsawg los xiji, thiab cov neeg hluas uas xiam oob qhab thiab cov neeg mob mus lim ntshav.

Medicare ces yog ib qhov khoos kas sib pab. Nws yog los pab rau cov neeg txom nyem hauv txhua lub hnub nyoog. Cov neeg mob tsis tas yuav them nqi rau ib feem twg ntawm cov nqi kho mob uas tau kev pab them duav roos.

Leej twg yog tus tsim nyog rau Meskas Qhov Medicaid?

Hauv tag nrho cov xeev, Medicaid ua kev pab them nqi kho mob rau qee tus neeg uas muaj lub neej tseem txom nyem, cov tsev neeg, cov me nyuam, cov poj niam tseem xeeb me nyuam hauv plab, cov neeg laus, thiab cov neeg xiam oob qhab. Hauv qee lub txeev qhov khoos kas pab them nqi duav roos rau tag nrho cov neeg laus uas tseem txom nyem khwv tau nyiaj tsawg tshaj ntawm qib theem uas tau paub cia.

Tus Nqi Uas Tsawg Tshaj Plaws Kom Tsim Nyog Thov Medicaid yog npaum li cas?

Feem ntau cov xeev uas koj tuaj yeem tsim nyog thov Medicaid yog tias koj tsev neeg cov nyiaj khwv tau tsawg tshaj 133% ntawm nom tsoom hwv qhov qib theem cuab tam vaj tse.Tiam si ma, muaj tej lub xeev lawv siv kev ntau nqi rau cov nyiaj khwv tau sib txawv.

Medicaid pab them nqi duav roos txog dab tsi?

Qee lub xeev tsim thiab tswj kav lawv tus kheej cov khoos kas Medicaid thiab los mus paub tseeb txog hom twg, npaum li cas, siv mus ntev li cas, thiab cov chaw ua kev pab cuam ntawm cov lus qhia ntuav dav ntawm nom tsoom fwv. Txawm li cas los xij, tsoomfwv tau tshaj tawm tias qee cov txiaj ntsig yuav tsum tau them qhi kho mob rau hauv txhua lub xeev, suav nrog cov kev pab cuam rrau cov neeg mob hauv tsev kho mob thiab tus neeg mob sab nraud, kev pab cuam kws kho mob, kev pab cuam kuaj mob thiab xoos duab X-ray, thiab kev pab cuam kev noj qab haus huv hauv tsev, thiab lwm yam.Cov txiaj ntsig ntawm kev xaiv muaj suav nrog cov kev pabcuam sau daim ntawv sau tshuaj noj, kev tswj hwm teeb meem, kev kho lub cev, thiab kev kho qoj lub cev kom muaj zog tuaj.

Medicaid tsis pab them nqi duav roos txog dab tsi?

Feem ntau uas tsis tau kev pab them nqi duav roos los ntawm Medicaid tuaj yeem hais kom meej raws li cov lus tau sau hauv qab no:

 • Qhov kev pab cuam kho mob uas nws tsis muaj laj thawj los sis tsis yuav tas kho
 • Cov nqi nyiaj uas tau muab sau tsis haum rau
 • Cov chaw ua kev pab cuam twb tau rov tab them rau lwm qhov khoos kas
 • Qhov kev pab cuam los sis kev kuaj mob uas nws tsis tau kev pab them nqi duav roos (qhov no tuaj yeem hloov pauv raws ntawm lub xeev)
author-img
Insurance and healthcare consultant

Tammy Burns is an experienced health insurance advisor. She earned her nursing degree in 1990 from Jacksonville State University, obtained her insurance billing and coding certification in 1995, and holds a health and life insurance license in Alabama, Georgia, Iowa, Mississippi, and Tennessee. Burns is Affordable Care Act (ACA)-certified for health insurance and other ancillary, life, and annuity products. She maintains an active nursing license and practices private-duty nursing.

Burns’ background as a nurse, insurance biller and coder, and insurance consultant includes infectious disease, oncology, gynecology, phlebotomy, post operative, family medicine, geriatrics, home health, hospice, human resources, management, billing, coding, claims, fixed annuities, group and individual health and life products, and Medicare. She’s always been driven by a desire to help people, spending more than 25 years as a practicing nurse in hospitals, private doctors’ offices, home health, and hospice. As a nurse, Burns supported patients filing insurance claims with Medicare, Medicaid, and private insurance companies as well as responding to billing questions from confused patients.

Seeing firsthand how unsuspecting patients are frequently confused by an overly complex system they don’t understand led Burns to become an insurance agent and health care consultant, now helping people understand the medical system. Since becoming an insurance agent in 2013, she has worked with some of the largest and most reputable insurance carriers and agencies in the nation, and she has built a large and loyal clientele by way of her commitment to transparency and personalized service.

Sources